186 محصول وجود دارد.

نمایش 1-186 از 186
رانر مخمل دیبا

رانر مخمل دیبا

کدمرجع 3002
قیمت 225,000 تومان
رانر مخمل خشتی

رانر مخمل خشتی

کدمرجع 3003
قیمت 225,000 تومان
رانر مخمل گلیم

رانر مخمل گلیم

کدمرجع 3004
قیمت 225,000 تومان
رانر مخمل بهار

رانر مخمل بهار

کدمرجع 3011
قیمت 225,000 تومان
رانر شمس ابرنگ

رانر شمس ابرنگ

کدمرجع 3014
قیمت 225,000 تومان
رانر مخمل زرین

رانر مخمل زرین

کدمرجع 3016
قیمت 225,000 تومان
رانر مخمل ترنج

رانر مخمل ترنج

کدمرجع 3026
قیمت 225,000 تومان
رانر مخمل فرش نارنجی

رانر مخمل فرش نارنجی

کدمرجع 3102
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل فرش خط

رانر مخمل فرش خط

کدمرجع 3103
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل طرح گبه

رانر مخمل طرح گبه

کدمرجع 3104
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل فرش ماهی

رانر مخمل فرش ماهی

کدمرجع 3105
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل ورسای

رانر مخمل ورسای

کدمرجع 3111
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل ارم

رانر مخمل ارم

کدمرجع 3112
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل نارنجستان

رانر مخمل نارنجستان

کدمرجع 3113
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل خورشید

رانر مخمل خورشید

کدمرجع 3114
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل ابجد عشق

رانر مخمل ابجد عشق

کدمرجع 3118
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل کوفی

رانر مخمل کوفی

کدمرجع 3119
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل عشق

رانر مخمل عشق

کدمرجع 3120
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل ملکه قجری

رانر مخمل ملکه قجری

کدمرجع 3121
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل پیچک

رانر مخمل پیچک

کدمرجع 3123
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل کاشی لعابی

رانر مخمل کاشی لعابی

کدمرجع 3130
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل فرش و خط

رانر مخمل فرش و خط

کدمرجع 3135
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل کاشی حوضی

رانر مخمل کاشی حوضی

کدمرجع 3136
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل یاقوت

رانر مخمل یاقوت

کدمرجع 3137
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل گل بته

رانر مخمل گل بته

کدمرجع 3138
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل چند کاشی

رانر مخمل چند کاشی

کدمرجع 3143
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل گبه

رانر مخمل گبه

کدمرجع 3144
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل فرش پشم

رانر مخمل فرش پشم

کدمرجع 3145
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل جاجیم

رانر مخمل جاجیم

کدمرجع 3146
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل کاشی ترنج

رانر مخمل کاشی ترنج

کدمرجع 3147
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل کاشی تاج

رانر مخمل کاشی تاج

کدمرجع 3149
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل لاله عباسی

رانر مخمل لاله عباسی

کدمرجع 3151
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل سقف چرمی

رانر مخمل سقف چرمی

کدمرجع 3154
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل گل و مرغ

رانر مخمل گل و مرغ

کدمرجع 3155
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل گل و مرغ

رانر مخمل گل و مرغ

کدمرجع 3156
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل خط شماتیک

رانر مخمل خط شماتیک

کدمرجع 3158
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل شاهنامه

رانر مخمل شاهنامه

کدمرجع 3173
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل ویدا

رانر مخمل ویدا

کدمرجع 3176
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل خط هیچ

رانر مخمل خط هیچ

کدمرجع 3177
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل کاشی مسجد

رانر مخمل کاشی مسجد

کدمرجع 3187
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل فرش وکتور

رانر مخمل فرش وکتور

کدمرجع 3188
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل ترمه شمس

رانر مخمل ترمه شمس

کدمرجع 3189
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل فرش آفتاب

رانر مخمل فرش آفتاب

کدمرجع 3193
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل چهل تیکه

رانر مخمل چهل تیکه

کدمرجع 3194
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل خط کیانا

رانر مخمل خط کیانا

کدمرجع 3197
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل دکوپاژ زن

رانر مخمل دکوپاژ زن

کدمرجع 3200
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل حیرت جامی

رانر مخمل حیرت جامی

کدمرجع 3201
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل خط عشق

رانر مخمل خط عشق

کدمرجع 3210
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل گل مرغ

رانر مخمل گل مرغ

کدمرجع 3218
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل مراکش

رانر مخمل مراکش

کدمرجع 3223
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر کالیگرافی

رانر کالیگرافی

کدمرجع 3227
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل کتیبه

رانر مخمل کتیبه

کدمرجع 3228
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل مقرنس

رانر مخمل مقرنس

کدمرجع 3229
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل گلستان

رانر مخمل گلستان

کدمرجع 3230
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل فیروزه

رانر مخمل فیروزه

کدمرجع 3231
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل مهراب

رانر مخمل مهراب

کدمرجع 3232
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل شمسه

رانر مخمل شمسه

کدمرجع 3234
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل ارسی

رانر مخمل ارسی

کدمرجع 3236
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل چهارسو

رانر مخمل چهارسو

کدمرجع 3237
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل شقایق

رانر مخمل شقایق

کدمرجع 3245
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل مهرهندی

رانر مخمل مهرهندی

کدمرجع 3249
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل کاشی دورنگ

رانر مخمل کاشی دورنگ

کدمرجع 3250
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل چهار پر

رانر مخمل چهار پر

کدمرجع 3728
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل گل چهار پر

رانر مخمل گل چهار پر

کدمرجع 3729
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل قلب رنگین

رانر مخمل قلب رنگین

کدمرجع 3730
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل برگ انجیری

رانر مخمل برگ انجیری

کدمرجع 3736
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل یلدا نارین

رانر مخمل یلدا نارین

کدمرجع 3964
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
رانر مخمل یلدا انار

رانر مخمل یلدا انار

کدمرجع 3987
قیمت 225,000 تومان
 • پیش فروش (۳~۷ روز کاری)
نمایش 1-186 از 186 آیتم

رانر رومیزی

مقدمه‌ای درباره رانر رومیزی

در دنیای مدرن امروزی، توجه به جزئیات دکوراسیون منزل نشان دهنده سلیقه و شخصیت ساکنان آن است. رومیزی و به خصوص "رانر رومیزی"، به عناصری ضروری در زیباسازی و جلوه‌گری فضای داخلی منزل تبدیل شده‌اند. خرید رومیزی انتخابی هوشمندانه برای افزودن به زیبایی و دوام دکوراسیون منزل شما است. سایت هنری شاخه، با ارائه‌ی مجموعه‌ای منحصر به فرد از رومیزی‌های رانر با کیفیت و طراحی‌های متنوع، گزینه‌ای ایده‌آل برای انتخاب شماست.

تنوع گسترده محصولات در رانر رومیزی

در سایت هنری شاخه، ما به شما این امکان را می‌دهیم که از میان تنوع گسترده‌ای از رومیزی رانرها انتخاب کنید. مخمل، به عنوان یکی از متریال‌های برجسته و لوکس، جلوه‌ای خاص و مجلل به فضای شما می‌بخشد. این رانرها نه تنها زیبایی خیره کننده‌ای دارند بلکه با دوام و قابل شستشو نیز هستند.

قیمت رانر رومیزی

ما در سایت اینترنتی شاخه، با درک نیازهای مختلف مشتریانمان، رانرهای رومیزی را در بازه‌های قیمتی متنوعی ارائه می‌دهیم. هدف ما این است که هر خانواده بتواند با هر بودجه‌ای، زیبایی را به خانه خود دعوت کند.

فروش اینترنتی رومیزی و رانر

خرید آنلاین در سایت هنری شاخه، تجربه‌ای راحت و بی‌دردسر برای انتخاب رانر رومیزی مورد نظر شما فراهم می‌آورد. با چند کلیک ساده، می‌توانید جدیدترین و شیک‌ترین رانرها را مشاهده و خریداری کنید.

خرید رومیزی رانر

خرید رومیزی رانر از سایت ما، به شما اطمینان می‌دهد که محصولی با کیفیت، مدرن و مطابق با آخرین ترندهای دکوراسیون منزل را دریافت می‌کنید. ما تضمین می‌کنیم که رانرهای رومیزی ما، زیبایی و دوام را به منزل شما اضافه خواهند کرد.

جدیدترین رانر رومیزی

در سایت هنری شاخه، ما همواره مجموعه‌مان را با جدیدترین طراحی‌ها و رنگ‌ها به روز می‌کنیم. این تعهد به نوآوری به ما امکان می‌دهد تا اطمینان حاصل کنیم شما همیشه دسترسی به آخرین و شیک‌ترین رانرهای رومیزی را دارید.

 • • تنوع رنگ و طراحی
 • • مواد اولیه با کیفیت
 • • قابلیت شستشو و دوام بالا
 • • تطابق با هر سبک دکوراسیونی

انواع رانرهای رومیزی و کاربردهای آنها

رانرهای رومیزی در طرح‌ها، رنگ‌ها، و متریال‌های مختلفی تولید می‌شوند که هر کدام می‌توانند جلوه‌ای خاص به فضای غذاخوری یا آشپزخانه ببخشند. از پارچه‌های سنتی مانند پنبه و لینن گرفته تا مواد مدرن مانند پلی‌استر و پی‌وی‌سی، انتخاب‌ها بی‌پایان هستند. رانرهای دست‌دوز با نقوش سنتی و هنری، برای دکوراسیون‌های کلاسیک مناسب هستند، در حالی که طرح‌های مینیمال و مدرن می‌توانند در فضاهای معاصر جلوه‌گر شوند. استفاده از رانر رومیزی برای محافظت از سطح میز در برابر خراشیدگی و لکه‌ها، به علاوه افزایش زیبایی بصری فضا، از جمله کاربردهای آن است. ما در سایت شاخه به صورت تخصصی با پارچه و الیاف مخمل این رانرهای رومیزی را بصورت تخصصی تولید می‌کنیم.

نکات مهم در انتخاب رانر مناسب

هنگام خرید رانر رومیزی، اندازه میز، رنگ‌بندی دکور اطراف، و مناسبت استفاده از آن را در نظر بگیرید. یک رانر باید به اندازه کافی طول داشته باشد تا از هر دو سر میز آویزان شود ولی نباید به قدری طولانی باشد که به زمین برسد. رنگ و طرح رانر باید با سایر عناصر دکوراسیون هماهنگی داشته باشد. برای مناسبت‌های رسمی، رانرهای با جنس‌های لوکس و طرح‌های پیچیده انتخاب مناسبی هستند، در حالی که برای استفاده روزمره، می‌توانید به سراغ طرح‌های ساده‌تر و جنس‌های مقاوم در برابر لک بروید.

چگونگی مراقبت و نگهداری از رانرهای رومیزی

برای حفظ زیبایی و دوام رانرهای رومیزی، نحوه صحیح شستشو و نگهداری از آنها بسیار مهم است. اغلب رانرها را می‌توان با دست یا در ماشین لباسشویی با آب سرد شست، اما باید دقت کنید که مواد و نوع دوخت آنها چگونه است. استفاده از شوینده‌های ملایم و خودداری از سفیدکننده‌ها برای حفظ رنگ‌های روشن و زنده رانرها توصیه می‌شود. همچنین، خشک‌کردن رانرها به صورت طبیعی به جای استفاده از خشک‌کن می‌تواند به حفظ بافت آنها کمک کند.

ترندهای جدید در طراحی رانرهای رومیزی

در دنیای دکوراسیون داخلی، ترندهای رانر رومیزی به سرعت تغییر می‌کنند و ایده‌های نوینی را به خود می‌بینند. استفاده از مواد پایدار مانند بامبو و پارچه‌های بازیافتی، نشان دهنده تمایل رو به رشد به سمت محصولات دوستدار محیط زیست است. طرح‌های ژئومتریک، نقوش بومی، و الهام‌گیری از طبیعت از جمله عناصری هستند که در طراحی‌های مدرن به چشم می‌خورند.

این ترندها به افراد اجازه می‌دهند تا با استفاده از رانرهای رومیزی، بیانگر سلیقه و ارزش‌های شخصی خود در طراحی داخلی باشند.

با دقت به این نکات، می‌توانید فضای غذاخوری یا آشپزخانه خود را با استفاده از رانرهای رومیزی زیبا و کاربردی، بهبود ببخشید و جلوه‌ای تازه به خانه خود بدهید.

نتیجه‌گیری

انتخاب رانر رومیزی مناسب، می‌تواند تأثیر چشمگیری بر زیبایی و جلوه‌ی فضای داخلی منزل شما داشته باشد. سایت هنری شاخه، با ارائه‌ی مجموعه‌ای وسیع و متنوع از رانرهای رومیزی با کیفیت بالا و قیمت‌های رقابتی، بهترین گزینه برای خرید رومیزی رانر شما است. بازدید از سایت ما، گامی مهم در انتخابی زیبا و دوامدار برای خانه‌ی شما خواهد بود.